Reglementen

Algemeen reglement

 • Deelnames aan de activiteiten op Koningsdag (dus ook de optocht) zijn geheel voor eigen risico.
 • Gedurende de viering van Koningsdag kan er, door daartoe bevoegde personen, worden gevisiteerd / gefouilleerd.
 • Het is ten strengste verboden om drugs en (vuur)wapens mee te nemen naar de terreinen waar de activiteiten plaatsvinden.
 • Worden drugs en /of (vuur)wapens aangetroffen, dan worden deze direct ingenomen.
 • Het is voor  jongeren tot 18 jaar verboden om alcohol te drinken. Wie eraan meewerkt dat jongeren alcohol krijgen die ze zelf niet mogen kopen is zelfs strafbaar. Signaleert u alcoholmisbruik door of voor jongeren ? Maak er melding van bij de organisatie.
 • Hulpverleners, zoals politie, beveiligers, EHBO, mogen nooit gehinderd worden bij de hulpverlening. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat deze mensen ruim baan krijgen wanneer zij hun werk doen.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie. Indien zij hinder of gevaar opleveren heeft de organisatie het recht hen te verzoeken te verplaatsen of weg te gaan.

Reglement Kindervrijmarkt

 • De kindervrijmarkt is bedoeld voor kinderen. Als een plaats volledig (of grotendeels) door volwassenen wordt bemand, mag de organisatie deze verkopers verzoeken om weg te gaan.
 • Professionele verkoop en/of verkoop met een duidelijk winstoogmerk is om dezelfde reden niet toegestaan.
 • Deelnemers dienen zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie. Indien zij hinder of gevaar opleveren heeft de organisatie het recht hen te verzoeken te verplaatsen of weg te gaan.

Reglement Optocht

 • De aanwijzingen van  de Oranjevereniging dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Deelnemende wagens dienen uiterlijk 1 week vóór aanvang van de optocht te worden aangemeld bij de Oranjevereniging Putten. Dit kan via de website of telefonisch bij het secretariaat. Bij aanmelding wordt voor de wagen naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer van een contactpersoon opgegeven. Jeugdgroepen die zich aanmelden dienen tevens een naam op te geven voor de groep.
 • Individuele deelnemers hoeven zich niet van te voren aan te melden. Zij kunnen zich op Koningsdag ’s ochtend inschrijven bij de tent van de Oranjevereniging Putten
 • Alle deelnemers dienen te voldoen aan de wegenverkeerswet. Dit geldt dus ook voor individuele deelnemers, waaronder gemotoriseerde deelnemers.
 • Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjevereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen c.q. schade tijdens de optocht. Deelnemers en bestuurders van tractoren en overige voertuigen dienen zelf op eigen kosten voor een adequate verzekering te zorgen. Tip: Denk ook aan een praalwagenverzekering.
 • De deelnemende voertuigen moeten verzekerd en veilig zijn. Bestuurders moeten in het bezit   zijn van een geldig rijbewijs. Let op: Een tractor is meestal alleen verzekerd voor landbouwwerkzaamheden. Wordt het meerijden in een optocht niet gemeld bij de verzekering, dan is deze mogelijk niet verzekerd (Bron:  Interpolis).
 • De wagen moet stevig en veilig opgebouwd zijn. Bij wagens waarop personen worden vervoerd adviseren wij dringend een deugdelijke reling ter beveiliging aan te brengen.
 • Advies: Zorg   op de wagen voor een EHBO-koffer en een deugdelijke brandblusser. Ook is het handig een radio mee te nemen op de wagen: Via radio Veluwe FM wordt live de  toespraken en de aubade uitgezonden. Zo is dit ook op de wagens te volgen.
 • De maximale hoogte van de wagens is 4.00 meter.
 • Het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en mededeelnemers en moet daarnaast een feestelijk karakter hebben.
 • Alle vormen van reclame en promotie zijn in beginsel niet toegestaan, zeker niet wanneer dit het voornaamste doel lijkt te zijn van deelname aan de optocht en kan reden zijn voor de organisatie om in het uiterste geval deelname te weigeren. Bij twijfel: Overleg vooraf met de Oranjevereniging.
 • Alcoholgebruik voorafgaand  aan en tijdens de optocht is zowel voor bestuurders van voertuigen als   deelnemers op de wagens verboden. Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te vervoeren op de wagens. Dit alles op straffe van verwijdering uit de optocht.
 • Voorafgaand aan de optocht kan een alcoholcontrole plaatsvinden.
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht materialen/voorwerpen van de wagen te gooien.
 • Deelnemende wagens dienen voorzien te zijn van het nummer dat in de week voor Koningsdag wordt   toegezonden, welke vervolgens op goed zichtbare plaats op de wagen aangebracht moet  worden.
 • Het aanrijden  voor de optocht wordt gedaan op aanwijzing van de Oranjevereniging Putten.   Het tijdstip wordt aan de deelnemers bekend gemaakt in de week voor Koningsdag. Wagens die niet of niet tijdig langs het controlepunt komen   aanrijden kunnen worden uitgesloten van deelname aan de optocht en dus ook   uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de mooist versierde wagen. Ook   zullen zij niet in aanmerking kunnen komen voor de financiële tegemoetkoming   in de onkosten van versierde wagens.
 • Het bestuur van de   Oranjevereniging is gerechtigd het bedrag van financiële tegemoetkoming al dan niet toe te kennen. Criteria hiervoor zijn o.a. het voldoende versierd  zijn van de wagens en of de betreffende deelnemers zich hebben gehouden aan  dit reglement.
 • De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het middagprogramma op een nader aan te kondigen   tijdstip. Ook worden de prijswinnaars na Koningsdag gepubliceerd via de website oranjeverenigingputten.nl

Gemotoriseerde deelnemers

 • Brommer(tje)s en quads dienen zich te houden een de wet. Dat betekent dat deelnemers de leeftijd moeten hebben waarop het is toegestaan gemotoriseerd te rijden.
 • De brommer en quad dient te zijn verzekerd.
 • Beschermende middelen (helm) dienen te worden gedragen.
 • Stuntgedrag of ander onverantwoordelijk gedrag kan leiden tot directe uitsluiting van deelname aan de optocht. Daarnaast kan de politie/BOA verbaliserend optreden wanneer de situatie daarom vraagt.