Vereniging

Over ons

 

Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het bestuur zich er terdege van bewust dat een Oranjevereniging Putten geen vanzelfsprekendheid meer is. De samenleving wordt steeds meer individueler en meer en meer prevaleert het eigen belang boven het algemeen belang. Daarnaast neemt de animo voor langlopende (sociale) verplichtingen af.

Er kan gesignaleerd worden (o.a. leden aantal) dat de betrokkenheid van de bevolking met de Oranjevereniging niet op een hoog peil staat. Veelal wordt de indruk gewekt dat dit komt door eerdergenoemde ontwikkelingen doch de indruk bestaat ook dat de vereniging niet altijd blijkt te bieden wat men ervan verwacht en bevolking in Putten denk dat dit een gemeentelijke activiteit is.

Wil de Oranjevereniging haar bestaansrecht blijven behouden en aantrekkelijk blijven voor het publiek, zal er constant gewerkt moeten worden aan een blijvende maatschappelijke participatie. Naamsbekendheid en een positief imago zijn essentieel, evenals zichtbaarheid van de activiteiten in het digitale en publieke domein.

Als bestuur willen we dan ook met een duidelijke visie en beleid vorm geven aan een goedlopende en eigentijdse organisatie, welke volledig bestaat uit maatschappelijk betrokken actieve personen die op non-profit-basis zich inzetten op de primaire doelstelling: het organiseren van activiteiten en feestelijkheden rond Koningsdag in Putten nu en in de komende jaren.

 

Hans Mazier

Hans Mazier

Voorzitter

Henk van der Haar

Henk van der Haar

Plv. voorzitter

Anja van Zoeren

Anja van Zoeren

Secretaris

Klaas-Jan Moltmaker

Klaas-Jan Moltmaker

Penningmeester

Petra Bronkhorst

Petra Bronkhorst

Bestuurslid

Emma Mazier-Luesink

Emma Mazier-Luesink

Ledenadministratie

Historie

Oprichting Oranjevereniging Putten

In 1906, om precies te zijn op 6 september, werd door een ‘voorlopige commissie’ onder leiding van de heer W.E. v.d. Steur een vergadering belegd ter bespreking van de oprichting ‘eener vereniging ter viering van den 31en Augustus’. Gezien de positieve reacties van de aanwezigen, o.a. met een driewerf ‘leve de koningin’, werd de vergadering verder geleid door burgemeester Mr. W. Roosmale Nepveu en werd besloten tot oprichting van de ‘Oranjevereeniging’.

Er werd een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit (op alfabetische volgorde):

 • de heer H.B. Amsing
 • de heer J.C. Bouwman
 • de heer J. Feenstra
 • de heer A. Moll sr.
 • de heer H.J. Schut
 • en de heer H. Willemsen ‘eere-voorzitter der vereeniging’

Op maandag 1 oktober 1906 werd in een 2e vergadering het definitief bestuur gekozen en een ontwerp Statuten en Reglement gemaakt. De taken werden als volgt verdeeld: Voorzitter werd de heer A. Moll, Secretaris de heer W.E. van der Steur en penningmeester de heer H. Willemsen.

Het doel van de ‘Oranjevereeniging’ werd als volgt gesteld: ‘eene algemeene feestelijke herdenking in deze gemeente van de verjaardagen van het Koninklijk Huis en in het bijzonder van den verjaardag van H.M. de Koningin’. Tot bereiking van dit doel ‘organiseert en neemt zij de leiding en regeling op zich van volks- en kinderfeesten, schrijft zij verschillende wedstrijden uit en doet verder alles wat in haar vermogen is om eene gepaste en ordelijke feestviering mogelijk te maken’.

De complete statuten en huishoudelijk reglement d.d. 1906 zijn bij de historische foto’s na te lezen.

 Jubilea

Het 25 jarig bestaan van de Oranjevereniging te Putten wordt in het Puttens Nieuwsblad in 1931 door de schrijver van het artikel meerdere malen genoemd. Ook verdere jubilea werden wel gevierd, het ene bescheiden, een volgend jubileum weer wat grootser. Met uitzondering van de oorlogsjaren werd er in Putten altijd feest gevierd op koninginnedag. Inmiddels is het meer dan 100 jaar geleden dat de Oranjevereniging Putten werd opgericht. In 2006 vierden we Koninginnedag op 29 april met een extra uitgebreid programma ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Daar werd door inwoners en gasten van Putten zodanig positief op gereageerd dat dit muziekprogramma een vast onderdeel van de Koninginnedagfestiviteiten is geworden.

Doel van de Oranjevereniging Putten

(uit de akte d.d. 1979)

De vereniging heeft, onder erkenning van het koningschap in Nederland bij de gratie Gods en overtuigd van de betekenis voor Nederland van de constitutionele monarchie van het Huis van Oranje, ten doel:

 • de band tussen het Huis van Oranje en het Nederlands volk te bestendigen
 • de inwoners van de gemeente Putten de gelegenheid te bieden gemeenschappelijk uiting te kunnen geven aan hun aanhankelijkheid aan het vorstenhuis
 • de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin en andere hoogtijdagen in het Huis van Oranje door het organiseren van festiviteiten meer luister bij te zetten

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, in het bijzonder door:

 • het organiseren en leiden van herdenkingen en feesten.
 • het houden van vergaderingen
 • het uitgeven van een orgaan en/of andere geschriften
 • het geven van voorlichting aan de leden
 • het onderhouden van het contact met Oranjeverenigingen uit omliggende gemeenten